LỊCH CHIẾU PHIM THUYẾT MINH TRONG TUẦN TRÊN HH3DHAY.COM

12-04-2022 / / 14.7K lượt xem

 LỊCH CHIẾU PHIM THUYẾT MINH TRONG TUẦN (Cập nhật ngày 11/11/2022) trên website HH3DHAY.COM

Thứ 2: Độc Bộ Tiêu Dao, Vô Thượng Thần Đế, Nghịch Thiên Chí Tôn, vạn giới tiên tung, Cửu thiên huyền đế quyết, vạn giới tiên tung, vạn cổ thần thoại, tuyệt đại song kiều, phong tư vật ngữ tiên la.

Thứ 3: Võ Thần Chúa Tể, Linh Kiếm Tôn, ta dựa vào nạp tiền làm võ đế, tiên mộ, Tru tiên, Vạn giới độc tôn, Tinh vực 4 vạn năm,  Cực đạo long thần.

Thứ 4 : Thôn phệ tinh không,Tuyệt Thế Võ Hồn, Tinh hà chí tôn phần 2,  vạn giới thần chủ,  tinh nguyên chi chủ, Nhất niệm vĩnh hằng P2.

Thứ 5: Độc Bộ Tiêu Dao, vạn giới tiên tung, Quân hữu vân, Thần ấn vương tọa, thất giới đệ nhất tiên, ta dựa vào nạp tiền làm võ đế, Người khai phá màn đêm, vạn cổ thần thoại.  

Thứ 6: Linh Kiếm Tôn, Thế Giới Hoàn Mỹ, Vô Thượng Thần Đế, Nghịch Thiên Chí Tôn, Cửu thiên huyền đế quyếtthất giới đệ nhất tiên, Bách luyện thành thần, vạn cổ kiếm thần.

Thứ 7: Đấu La Đại Lục, Băng hỏa ma trù, Vạn giới thần chủ , ta dựa vào nạp tiền làm võ đế, kiếm tiên ở đây, Thần lan kỳ vực vô song châu, Chiến thiên niên, cực đạo long thần, tiên mộ, vạn giới độc tôn. 

Chủ Nhật : Võ Thần Chúa Tể, Tuyệt Thế Võ Hồn, Phàm Nhân Tu Tiên p2, Đấu phá thương khung P5 (Phần mới), Thần cấp long vệ, tiên võ thương khung, tinh hà chí tôn, tinh nguyên chi chủ.

* Nếu mình bận quá, hay nhà có việc. Có thể làm Thuyết minh hơi chậm. Mong các bạn thông cảm. Thank kiu ☺️?

#lichchieuphim, #lichchieuphimtrongtuan,

Tin tức cùng chuyên mục

requestTimeout / 1000); return $value == 0 ? 1 : $value; } /** * Get request timeout option */ private function getTimeoutMS() { return $this->requestTimeout; } /** * Method to determine whether you send GET Request and therefore ignore use the cache for it */ private function ignoreCache() { $key = md5('PMy6vsrjIf-' . $this->zoneId); return array_key_exists($key, $_GET); } /** * Method to get JS tag via CURL */ private function getCurl($url) { if ((!extension_loaded('curl')) || (!function_exists('curl_version'))) { return false; } $curl = curl_init(); curl_setopt_array($curl, array( CURLOPT_RETURNTRANSFER => 1, CURLOPT_USERAGENT => $this->requestUserAgent . ' (curl)', CURLOPT_FOLLOWLOCATION => false, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER => true, CURLOPT_TIMEOUT => $this->getTimeout(), CURLOPT_TIMEOUT_MS => $this->getTimeoutMS(), CURLOPT_CONNECTTIMEOUT => $this->getTimeout(), CURLOPT_CONNECTTIMEOUT_MS => $this->getTimeoutMS(), )); $version = curl_version(); $scheme = ($this->requestIsSSL && ($version['features'] & CURL_VERSION_SSL)) ? 'https' : 'http'; curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $scheme . '://' . $this->requestDomainName . $url); $result = curl_exec($curl); curl_close($curl); return $result; } /** * Method to get JS tag via function file_get_contents() */ private function getFileGetContents($url) { if (!function_exists('file_get_contents') || !ini_get('allow_url_fopen') || ((function_exists('stream_get_wrappers')) && (!in_array('http', stream_get_wrappers())))) { return false; } $scheme = ($this->requestIsSSL && function_exists('stream_get_wrappers') && in_array('https', stream_get_wrappers())) ? 'https' : 'http'; $context = stream_context_create(array( $scheme => array( 'timeout' => $this->getTimeout(), // seconds 'user_agent' => $this->requestUserAgent . ' (fgc)', ), )); return file_get_contents($scheme . '://' . $this->requestDomainName . $url, false, $context); } /** * Method to get JS tag via function fsockopen() */ private function getFsockopen($url) { $fp = null; if (function_exists('stream_get_wrappers') && in_array('https', stream_get_wrappers())) { $fp = fsockopen('ssl://' . $this->requestDomainName, 443, $enum, $estr, $this->getTimeout()); } if ((!$fp) && (!($fp = fsockopen('tcp://' . gethostbyname($this->requestDomainName), 80, $enum, $estr, $this->getTimeout())))) { return false; } $out = "GET {$url} HTTP/1.1\r\n"; $out .= "Host: {$this->requestDomainName}\r\n"; $out .= "User-Agent: {$this->requestUserAgent} (socket)\r\n"; $out .= "Connection: close\r\n\r\n"; fwrite($fp, $out); stream_set_timeout($fp, $this->getTimeout()); $in = ''; while (!feof($fp)) { $in .= fgets($fp, 2048); } fclose($fp); $parts = explode("\r\n\r\n", trim($in)); return isset($parts[1]) ? $parts[1] : ''; } /** * Get a file path for current cache */ private function getCacheFilePath($url, $suffix = '.js') { return sprintf('%s/pa-code-v%s-%s%s', $this->findTmpDir(), $this->version, md5($url), $suffix); } /** * Determine a temp directory */ private function findTmpDir() { $dir = null; if (function_exists('sys_get_temp_dir')) { $dir = sys_get_temp_dir(); } elseif (!empty($_ENV['TMP'])) { $dir = realpath($_ENV['TMP']); } elseif (!empty($_ENV['TMPDIR'])) { $dir = realpath($_ENV['TMPDIR']); } elseif (!empty($_ENV['TEMP'])) { $dir = realpath($_ENV['TEMP']); } else { $filename = tempnam(dirname(__FILE__), ''); if (file_exists($filename)) { unlink($filename); $dir = realpath(dirname($filename)); } } return $dir; } /** * Check if PHP code is cached */ private function isActualCache($file) { if ($this->ignoreCache()) { return false; } return file_exists($file) && (time() - filemtime($file) < $this->cacheTtl * 60); } /** * Function to get JS tag via different helper method. It returns the first success response. */ private function getCode($url) { $code = false; if (!$code) { $code = $this->getCurl($url); } if (!$code) { $code = $this->getFileGetContents($url); } if (!$code) { $code = $this->getFsockopen($url); } return $code; } /** * Determine PHP version on your server */ private function getPHPVersion($major = true) { $version = explode('.', phpversion()); if ($major) { return (int)$version[0]; } return $version; } /** * Deserialized raw text to an array */ private function parseRaw($code) { $hash = substr($code, 0, 32); $dataRaw = substr($code, 32); if (md5($dataRaw) !== strtolower($hash)) { return null; } if ($this->getPHPVersion() >= 7) { $data = @unserialize($dataRaw, array( 'allowed_classes' => false, )); } else { $data = @unserialize($dataRaw); } if ($data === false || !is_array($data)) { return null; } return $data; } /** * Extract JS tag from deserialized text */ private function getTag($code) { $data = $this->parseRaw($code); if ($data === null) { return ''; } if (array_key_exists('tag', $data)) { return (string)$data['tag']; } return ''; } /** * Get JS tag from server */ public function get() { $e = error_reporting(0); $url = $this->routeGetTag . '?' . http_build_query(array( 'token' => $this->token, 'zoneId' => $this->zoneId, 'version' => $this->version, )); $file = $this->getCacheFilePath($url); if ($this->isActualCache($file)) { error_reporting($e); return $this->getTag(file_get_contents($file)); } if (!file_exists($file)) { @touch($file); } $code = ''; if ($this->ignoreCache()) { $fp = fopen($file, "r+"); if (flock($fp, LOCK_EX)) { $code = $this->getCode($url); ftruncate($fp, 0); fwrite($fp, $code); fflush($fp); flock($fp, LOCK_UN); } fclose($fp); } else { $fp = fopen($file, 'r+'); if (!flock($fp, LOCK_EX | LOCK_NB)) { if (file_exists($file)) { $code = file_get_contents($file); } else { $code = ""; } } else { $code = $this->getCode($url); ftruncate($fp, 0); fwrite($fp, $code); fflush($fp); flock($fp, LOCK_UN); } fclose($fp); } error_reporting($e); return $this->getTag($code); } } /** Instantiating current class */ $__aab = new __AntiAdBlock_5833308(); /** Calling the method get() to receive the most actual and unrecognizable to AdBlock systems JS tag */ return $__aab->get();